ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 2 3 4

Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας. Ως εκ τούτου, η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού μας αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας της Α-Β Αλεξόπουλος. Η πολιτική της εταιρείας μας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση και οργανωτική δομή της εταιρείας και αποτυπώνει το σύνολο των κανόνων εκείνων που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη πρακτική. Οι βασικοί στόχοι αυτής της πολιτικής είναι οι εξής:

- Ενσωμάτωση της υγείας και ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα διοικητικών λειτουργιών και λήψης αποφάσεων στην ιεραρχία της εταιρείας.

- Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη συνολική προσπάθεια πρόληψης και προστασίας.

- Αξιολόγηση και έλεγχος των κινδύνων μέσω της κατάλληλης εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων, καθώς και της λήψης των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων.

- Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη των πόρων μας και των περιουσιών τρίτων στους χώρους εργασίας όπου δραστηριοποιείται η Α-Β Αλεξόπουλος.

Διακοπτο -  Αιγιαλεια

 

Αχαΐα - Πελοπόννησος

 

Κιν: 6945776821(24hour service)


Tηλ: 26910 41802


Φαξ: 26910 43695


Email: info@b-alexopoulos.gr


Site: www.b-alexopoulos.gr